جمع کردن افسردگی ساندویچ دروازه بان

جمع کردن: افسردگی ساندویچ دروازه بان اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

تهیه کاغذ از مدفوع فیل و گاو

به احتمال زیاد نخستین چیزی که بعد از دیدن مدفوع فیل و گاو به ذهن انسان می‌رسد تولید کاغذ از آنها نیست ولی این اید‌ه‌ای بود که به ذهن خلاق تعدادی دانشم..

ادامه مطلب